Mijiagao Import & Export Co., Ltd.

Mijiagao (Şanhaý) Import & Export Trading Co., Ltd aşhana we çörek önümlerini ajaýyp üpjün ediji.Esasan dürli ýurtlaryň we müşderileriň isleglerini kanagatlandyrýan aşhana enjamlaryny (towuk sowadyjylary, çuňňur guradyjy we ş.m.), çörek bişiriliş enjamlaryny (peçler, fermentasiýa otaglary, mikserler we beýleki çörek önümleri öndürýär) öndürýär. dünýäde.OEM hyzmaty hem elýeterlidir.

Iýmit gaýtadan işleýän zawodlaryň, täjirçilik restoranlarynyň, myhmanhanalaryň we çalt nahar zynjyrlarynyň ýokary hilli azyk tehnikasynyň we enjamlarynyň doly toplumyny üpjün etmek üçin. Kompaniýanyň ozalky 2001-nji ýylda esaslandyryldy. Häzirki wagtda zawodda 2 gözleg we ösüş topary bar, 6 önümçilik liniýasy, emeli intellekt enjamlarynyň doly toplumy, 5 satuw topary we 8 adamdan ybarat tehniki hyzmat bölümi.Bazarda bäsdeşlige ukyply bolmak üçin Mijiagao (Şanhaý) Import & Export Trading Co., Ltd 2018-nji ýylda resmi taýdan döredildi.

Häzirki wagtda kompaniýanyňazyk enjamlaryAziýada (Singapur, Günorta Koreýa, Saud Arabystany, Hindistan), Afrika (mysal üçin Nigeriýa, Zimbabwe, Müsür), Europeewropada (Russiýa, Germaniýa, Angliýa, Italiýa ýaly), Günorta Amerikada (mysal üçin Braziliýa, Argentina) giňden ulanylýar. , Boliwiýa), Demirgazyk Amerika (Kanada, ABŞ, Meksika ýaly) we Okeaniýa (Awstraliýa, Täze Zelandiýa).Mundan başga-da, dünýäniň şäherlerinde uly göwrümli franşizatorlarymyz bar.

Häzirki wagtda Mijiagao ygtybarly maslahat, ösen tehnologiýa we döwre laýyk gelýän ajaýyp hyzmat bilen güýçli we innowasiýa söwda kompaniýasydyr.Biziň wezipämiz, bu pudakda täze görkeziji bolmaga çalyşmak.

Kompaniýa 2018-nji ýylda döredildi

Häzirki döwürde Mijiagaonyň esasy işi R&D, çörek önümleri, çalt nahar enjamlary, gaplaýyş enjamlary we sowadyjy enjamlar ýaly dürli mehaniki gaýtadan işleýän enjamlary öndürmek we satmakdyr.

MIJIAGAO HYZMATY

Mijiagao (Şanhaý) lmport & Export Trading Co., Ltd.
  • Söwda guradyjy satyn alyş gollanmasy

    Söwda frýer, tagamly iýmitleriň döredijisi bolmaga kömek eder.Onda nädip gowurmaly?Ilki bilen zerur ýyladyş usulyny kesgitlemeli .....

  • MIJIAGAO hyzmaty

    Products Önümlerimiz dürli ýagdaýlarda giňden ulanylyp bilner.Lezzetli iýmit bar ýerinde önümlerimiz bar.Always Kärhanamyza üznüksiz ýaşaýyş berýän önümlerimizi gözlemek we ösdürmek üçin elmydama ýokary höwesimizi saklaýarys ......

  • MIJIAGAO Satuwdan soňky hyzmat

    Skilled Ussat işgärlerimiz size gije-gündiziň dowamynda 24 sagat hyzmat edýärler.Möhüm iýmit enjamlaryňyza hyzmat edýän tehniklerimiz abatlamagy çalt we netijeli tamamlamak üçin ökde.Netijede, ilkinji jaňy tamamlamagyň 80 göterimi bar - bu siziň we aşhanaňyz üçin arzan bahany we gysga iş wagtyny aňladýar ......

Zawodyň ekrany

Mijiagao (Şanhaý) lmport & Export Trading Co., Ltd.

Habarlar

WhatsApp onlaýn söhbetdeşlik!